© 2019 Vince Reece Hale

  • Instagram

ALGEMENE VOORWAARDEN REECE MADE (v.1.0)

 

1. ALGEMEEN, DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 

1.1 Reece Made v.o.f. (hierna: “Reece Made” _of “RM”) is een vennootschap onder firma, statutair gevestigd te Amsterdam, 1054 BZ, en kantoorhoudende aan de 1eConstantijn Huygensstraat 102/3, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74968254, BTW-identificatienummer NL8600911430B01, handelend onder de naam The Next Closet. TNC is te bereiken via het emailadres info@reecemade.com. Meer informatie over reecemade.com en de door haar geleverde producten en diensten is te vinden op de website www.reecemade.com 

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Account: een persoonlijk inlog waarmee Gebruikers eenvoudig en veilig gebruik kunnen maken van de diensten van de Webshop (kopen en verkopen). 

Accounthouder: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een Account heeft bij RM. Koper:iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder die een bestelling plaatst in de Webshop van RM. 

Overeenkomst: elke afspraak tussen RM en Gebruiker. 

Premium Service: de door RM verleende dienst ten behoeve van het innemen, beschrijven, fotograferen en in de Webshop te koop aanbieden van Items. 

 

Advertentie: een door RM gemaakte samenvoeging van de door Gebruikers aangeleverde tekst en/of beeldmateriaal. 

App: de door RM ontwikkelde Applicatie, beschikbaar in iOS en Android varianten. 

Boutique(s) of Winkel(s): elke rechtspersoon die met RM een Overeenkomst sluit om Items te Verkopen, dan wel via de Premium Service, dan wel via de DIY Service, of via elke mogelijke tussenvorm. 

Content: (digitale) informatie zoals tekst, gegevens, bewegende, stilstaande en grafische beelden en informatie in andere vorm, die zich op www.reecemade.com, de Webshop, en in het door RM toegezonden materiaal bevinden. 

 

Gebruiker: iedere Accounthouder, Koper of Verkoper. 

Item(s) of Fashion item(s): door Verkoper in consignatie aan RM aangeboden, dan wel geleverde, nieuwe kledingstukken, alsmede alle aanverwante items in de ruimste zin des woords. 

Showroom: een fysieke plek (in het kantoor van RM of op een externe (tijdelijke) locatie) waar Item(s) die in consignatie zijn ook offline te koop worden aangeboden. 

Verkoper: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon van 18 jaar of ouder met woonplaats in Nederland of België, die Items via RM in consignatie aanbiedt aan Koper via de Webshop van RM. 

Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, samen met de Privacy Verklaring en de Algemene Voorwaarden van RM haar betaalsysteem partner WIX payments. 

Webshop: de door RM via de Website en App geëxploiteerde webshop. 

Website: www.reecemade.com 

 

1.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten alsmede op de totstandkoming en voorbereiding daarvan, al dan niet op afstand gesloten, tussen RM en iedere Gebruiker die gebruik maakt van de Webshop. Accounthouder wordt geacht als onderdeel van het aanmaken van een Account in de Webshop deze voorwaarden te accepteren. Koper wordt geacht om door het plaatsen van een bestelling in de Webshop deze Voorwaarden te accepteren. Verkoper wordt geacht om door het gebruik van ieder van de verkoop services van RM (o.a. het online aanvragen van een verzendpakket, het zelf uploaden van een Item, of het op een andere manier aangaan van een verkoop Overeenkomst) deze Voorwaarden te accepteren. 

1.4 De ‘Framework Agreement for Payment Services ’van betaalsysteem WIX payments is onderdeel van deze Voorwaarden.

1.5 Voor Boutiques en Winkels die via RM verkopen kunnen aanvullende Voorwaarden gelden. Deze aanvullende Voorwaarden zullen in de gesloten verkoop Overeenkomst (contract) worden opgenomen en samen met deze Algemene Voorwaarden geldend zijn. 

1.6 Op van deze Voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Gebruiker slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door RM schriftelijk zijn aanvaard (per email is voldoende). 

1.7 Als een bepaling uit deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zal deze worden vervangen door een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. De overige Voorwaarden blijven onverminderd van kracht. 

1.8 RM is bevoegd de uit een Overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen (deels) over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van de Gebruiker. 

1.9 RM heeft het recht deze Voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Deze aangepaste, nieuwe Voorwaarden zullen op de Website worden geplaatst. Gebruiker dient om deze reden regelmatig de Website te raadplegen.

 

2. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST 

2.1 Alle op de Website en Webshop door RM geplaatste aanbiedingen en acties zijn vrijblijvend. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of als er voorwaarden aan verbonden zijn, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod op de Website en Webshop vermeld. Een aanbieding vervalt indien Item(s) waarop de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.2 De Webshop bevat een zo volledig en nauwkeurig als mogelijke omschrijving van de aangeboden Items. RM kan niet aan de inhoud van haar Advertenties en aanbiedingen worden gehouden als de Gebruiker redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, of onderdelen daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. RM is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een dergelijke kennelijke vergissing of verschrijving. 

2.3 De Overeenkomst tussen RM en Accounthouder komt niet eerder tot stand dan op het moment dat RM de creatie van een nieuw Account in de Webshop uitdrukkelijk per email aan Gebruiker heeft bevestigd. De Overeenkomst tussen RM en Koper komt niet eerder tot stand dan op het moment dat RM de bestelling van de Item(s) via de Webshop uitdrukkelijk per email aan Koper heeft bevestigd. 

 

3. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT ACCOUNTHOUDERS VAN DE WEBSHOP 

3.1 Door een Account aan te maken in de Webshop accepteert Accounthouder de Voorwaarden en erkent Accounthouder op de hoogte te zijn van de Privacy Verklaring van RM. 

3.2 RM neemt de privacy van haar Accounthouders zeer serieus en zal alle informatie over Accounthouders (en Gebruikers in het algemeen) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In de Privacy Verklaring is uitgebreid opgenomen welke gegevens RM verwerkt en met welk doel. 

3.3 Accounthouder kan te allen tijde het Account bij RM opzeggen door een schriftelijk verzoek in te dienen per email aan info@reecemade.com. Het team van RM zal zich vervolgens inspannen om het Account zo snel mogelijk te sluiten en dit per email nadrukkelijk aan (ex-)Accounthouder te bevestigen. Accounthouder kan hierna niet meer inloggen in de Webshop en als Gebruiker gebruik maken van de diensten van RM. Accounthouder ontvangt bovendien geen email meer van RM en kan niet meer in de Webshop gevonden worden. 

3.4 RM streeft ernaar om een verzoek voor uitschrijving van Accounthouder uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek te verwerken, maar doorloopt hiervoor de volgende stappen welke een vertragende werking kunnen hebben op dit proces: 

(a) Indien er sprake is van een openstaande koop- of verkoop Overeenkomst dient deze eerst succesvol afgehandeld te worden (bijvoorbeeld in het geval van een openstaande transactie dient Koper het Item in goede orde ontvangen te hebben en Verkoper uitbetaald te zijn); 

(b) Het is mogelijk dat sommige data verwerkers waar RM mee samenwerkt een ruimer termijn hanteren, al dan niet om de Overeenkomst na te kunnen komen (bijvoorbeeld de indexering in Google Search Engine). Indien Accounthouder 10 werkdagen na het versturen van het verzoek hiervan nog steeds ongemak ondervindt, neem dan contact op met info@reecemade.com zodat RM de situatie kan bekijken en zo nodig kan assisteren;

 (c) Gegevens die nodig zijn voor administratieve doeleinden (bijvoorbeeld bestelgegevens), wettelijke verplichtingen, of gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een Overeenkomst, zullen om wettelijke redenen bewaard blijven zolang als nodig voor het betreffende doeleinde. Uiteraard zullen deze gegevens op een veilige manier opgeslagen worden. 

 

 

 

4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE KOOP VAN ITEMS 

4.1 Ondanks de hoogwaardige kwaliteit van de gefotografeerde en beschreven Item(s) in de Advertenties, dient Koper rekening te houden met het feit dat bepaalde elementen iets kunnen afwijken van de daadwerkelijke staat. Kleuren op de foto kunnen bijvoorbeeld afwijken van de werkelijke kleuren. Bij de aangeboden Item(s) worden, wanneer van toepassing, de maten vermeld zoals ook op het label van de Item(s) vermeld staan. Bij twijfel over een Item kan een (potentiële) Koper contact opnemen met: info@reecemade.com

4.2 De op de Webshop aangeboden Item(s) verkeren in goede staat, zijn van hoge kwaliteit en worden zo duidelijk en waarheidsgetrouw als praktisch afgebeeld en/of beschreven.

4.3 De op de Webshop aangeboden Item(s) worden namens RM aangeboden.

4.4 Op het moment van ter beschikkingstelling, dient Koper de Item(s) direct te onderzoeken. In het geval van een foutieve zending, of indien een Item opvallend beschadigd is of significant afwijkt van de (visuele en/of tekstuele) beschrijving in de Webshop, dient Koper dit uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst per email kenbaar te maken via info@reecemade.com onder vermelding van het bijbehorende order- en itemnummer(s) (zie bevestigingsemail). In dit onverhoopte geval zal RM zich inspannen deze situatie naar tevredenheid van de Koper op te lossen. 

4.5 Het retourrecht is afhankelijk van de betreffende verkoopservice: 

(a) Premium Service: online retourrecht van 14 kalenderdagen, volgens hieronder genoemde specificaties (4.6). Items die in een Showroom of tijdens pop-up activiteiten (offline) worden gekocht kunnen niet geretourneerd worden; 

4.6 Indien Koper zich mag beroepen op het retourrecht volgens art. 4.5, dan geldt het volgende: 

(a) Bij aankoop van Item(s) via de Premium Service, heeft Koper de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en derhalve de Item(s) te retourneren gedurende een periode van 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van de Item(s) door of namens Koper. Koper dient vóór het verstrijken van deze bedenktermijn Reece Made schriftelijk te melden gebruik te willen maken van zijn/haar recht de Item(s) te retourneren, door een email te sturen aan info@reecemade.com en het item ook daadwerkelijk binnen 14 dagen retour te hebben gestuurd; 

(b) Tijdens voornoemde bedenktermijn zal Koper zorgvuldig omgaan met de geleverde Item(s), labels, codering en verpakking. Koper zal de Item(s) slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij de Item(s) wenst te behouden. Let op: aanwezige labels mogen onder geen enkel beding verwijderd worden. Indien Koper van haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal zij/hij de Item(s) met alle geleverde toebehoren en in de originele staat (incl. labels) en verpakking retourneren, conform de door RM verstrekte instructies; 

(c) De kosten van terugzending zijn voor rekening van Koper ongeacht de wijze van terugzending. RM adviseert echter om de te retourneren Item(s) aangetekend te verzenden, want RM kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies of beschadiging van de retourzending; 

(d) De te retourneren Item(s) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen de bedenktermijn van 14 kalenderdagen afgeleverd te zijn bij RM; 

(e) Het door Koper betaalde aankoopbedrag (exclusief kosten van terugzending) zal RM zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst (in goede orde) van de geretourneerde Item(s), terugbetalen. 

5. LEVERINGSTERMIJNEN, LEVERING EN VERZENDKOSTEN 

5.1 Als plaats van levering geldt het bezorgadres dat Koper aan RM via de Webshop kenbaar heeft gemaakt. Kopers die Item(s) via de Webshop bestellen, dienen RM per online profiel wijziging op de hoogte te stellen van een adreswijziging. Zolang RM geen adreswijziging heeft ontvangen, wordt Koper geacht woonachtig te zijn op het laatste bij RM bekende adres. 

(a) Is het adres niet (juist) bekend gemaakt bij RM, dan is RM niet verantwoordelijk voor het eventueel verkeerd bezorgde pakket en zullen eventuele extra kosten voor het opnieuw versturen voor rekening van de betreffende Koper zijn. 

5.2 De bestelling wordt verzonden via een door RM aan te wijzen logistieke dienstverlener. De verkoopprijs van de Items, zoals vermeld op de Webshop, zijn inclusief handelings- en verzendkosten. Aan orders die verstuurd worden naar adressen in de hieronder genoemde landen wordt een extra opslag voor verzendkosten aan het totaal bedrag toegevoegd. Raadpleeg reecemade.com voor de actuele opslag verzendkosten.

5.3 RM streeft ernaar om een verkocht Item binnen de hieronder genoemde termijnen bij de Koper te bezorgen, tenzij er een langere leveringstermijn is overeengekomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertraging in dit proces. 

5.4 Elke zending is voorzien van een Track & Trace nummer die Koper per email ontvangt en waarmee hij/zij via een weblink inzicht heeft in de status van de verzending. Indien een zending na 14 kalenderdagen nog niet gearriveerd is, dient de Koper dit te melden via info@reecemade.com. RM zal zich inspannen om deze situatie naar tevredenheid van Koper (en Verkoper) op te lossen. 

5.5 Als de bezorging met meer dan 21 kalenderdagen is vertraagd, of als de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Koper hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Koper heeft in dat geval het recht om (een gedeelte van) de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden, in welk geval RM het door Koper (teveel) betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terug zal betalen. 

5.6 Koper is verplicht de door RM geleverde Item(s) af te nemen op het moment dat deze aan hem/haar ter beschikking worden gesteld. Indien Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is RM gerechtigd de Item(s) op te slaan voor rekening en risico van de Koper. 

5.7 RM behoudt zich het recht voor om deelleveringen aan Koper te leveren, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen kan worden verzonden.

6. PRIJS, BETALING EN INCASSOKOSTEN 

6.1 De prijs die door RM aan ieder Item wordt toegekend is mede afhankelijk van bewerking en materialen.

6.2 De  in de Webshop vermelde prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW en bevatten een basis opslag voor verzendkosten van €6,00 per item. Aan orders met een verzendadres buiten Nederland of België zal een extra opslag voor verzendkosten aan het orderbedrag worden toegevoegd (hoogte afhankelijk van verzendadres, zie 5.2); 

6.3 Na plaatsing van een bestelling in de Webshop, bevestigt RM deze bestelling met vermelding van de totale verschuldigde kosten, inclusief verzendkosten, door middel van een email aan de Koper. 

6.4 Betalingsverkeer verloopt via RM haar partner Wix payment. Betaling van de bestelde Item(s) kan geschieden door directe betaling na de bestelling via Ideal, creditcard of een ander door Wix payment aangeboden online betaalsysteem.

6.5 Bezorging van de bestelling wordt pas in gang gezet nadat de betaling is ontvangen. 

 

7. EIGENDOM VAN ITEM(S) 

7.1 Alle door RM in het kader van de Overeenkomst aangeboden en geleverde Item(s) blijven eigendom van de Verkoper totdat de Koper alle verplichtingen uit de met RM gesloten Overeenkomst deugdelijk en volledig is nagekomen, waaronder in ieder geval is begrepen de betaling van het verschuldigde bedrag. 

7.2 Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Item(s) en/of rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dient Koper RM daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID 

8.1 RM is uitsluitend aansprakelijk voor die schade die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen onder een Overeenkomst of onrechtmatige daad die is ontstaan door opzet of grove schuld aan de zijde van RM. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade tot maximaal het lagere van de factuurwaarde van de betreffende bestelling of € 500,-.

8.2 Voor de goede orde: RM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

8.3 RM aanvaardt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door de logistieke dienstverlener. 

8.4 RM is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische betaalmiddelen en elektronische middelen voor communicatie met de Webshop, daaronder begrepen – _maar niet beperkt tot – _schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen. RM draagt hiertoe zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen. 

 

9. OVERMACHT 

9.1 RM is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Gebruiker als zij daartoe verhinderd wordt als gevolg van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van RM gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van RM, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van RM, maatregelen van de overheid zoals een vervoersverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie. RM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat RM haar verbintenis had moeten nakomen. 

9.2 RM kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij. 

 

10. VRIJWARING 

10.1 Iedere Gebruiker verleent RM een vrijwaring voor alle schade, aansprakelijkheid en kosten voor RM die voortvloeien uit aanspraken of rechtsvorderingen die tegen RM zijn ingesteld of waarmee wordt gedreigd, door welke partij dan ook in verband met: 

(a) Het gebruik van de Website en/of App; 

(b) Het gebruik van de Website en/of App via het wachtwoord van Gebruiker; 

(c) De door Gebruiker middels de Website en/of App aangeboden Item(s); 

(d) Tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Gebruiker. 

 

11. INTELLECTUELE EIGENDOM 

11.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder (maar niet beperkt tot) het auteursrecht, merkrecht en modelrecht, op de Website en App, de Content, Advertenties en al het door RM aan Gebruiker geleverd materiaal, inclusief het RM Verzendpakket, foldermateriaal, brochures e.d., berusten uitsluitend bij RM, tenzij anders is aangegeven. 

 

12. PRIVACY STATEMENT, COOKIEBELEID, NIEUWSBRIEF 

12.1 RM behandelt en verwerkt de gegevens van haar Gebruikers in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

12.2 RM zal de Website en App (incl. de diensten die zij via de Website en App aanbiedt) aanbieden, en de gegevens van haar Gebruikers verwerken, in overeenstemming met haar Privacy Verklaring en Cookiebeleid. De Privacy Verklaring en het Cookiebeleid zijn integraal van toepassing op, en maken onderdeel uit, van deze Voorwaarden. Gebruiker verklaart kennis te hebben genomen van de Privacy Verklaring en het Cookiebeleid en hiermee akkoord te gaan. 

14.3 Verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt door derden, of aan derden worden verstrekt, met uitzondering van: 

(a) Werknemers, directieleden en aandeelhouders van RM; 

(b) Partijen die RM heeft ingeschakeld om namens RM gegevens te verwerken (’verwerkers’); 

(c) Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van de Overeenkomst (bijvoorbeeld de logistiek dienstverlener die de Item(s) aflevert); 

(d) Externe adviseurs; 

(e) Politie en justitie (indien noodzakelijk). 

14.4 Aanmelding & afmelding voor ontvangst van de RM nieuwsbrief kan te allen tijde middels de daartoe opgenomen link onderaan de Website (aanmelden) en/of de nieuwsbrief (afmelden).

(a) RM maakt gebruik van verschillende mailsystemen, Gebruikers kunnen zich voor alle mailings die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst afmelden. 

 

 

 

13. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

13.1 Op deze Voorwaarden, alle Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van en met RM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te Amsterdam. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 11 juli 2019.

 

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments